FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
FreeLawAdvices_MainPic שוקלים להתגרש
פנייה לייעוץ אישי  כיצד תושפע חובת המזונות במשמורת משותפת?

  לפי החוק במדינת ישראל כל קטין זכאי לקבל מזונות מהוריו. המוכרים בחוק כ"מזונות ילדים". חובת המזונות חלה על הוריו של הילד גם אם הם אינם נשואים או שאחד מהם מנהל חיים משותפים עם אדם שאינו ההורה של הילד. באם בוחר זוג להתגרש, כחלק מהליך הגירושין נדרשת גם הסדרה של נושא מזונות הילדים.

  בעבר במסגרת גירושין חובת תשלום מזונות הילדים הוטלה על האב באופן בלעדי. במצב שבו נקבע כי הילדים יהיו במשמורת מלאה אצל האם, תשלום בלעדי של האב היא החלטה נכונה והוגנת. שהרי במצב זה נושאת האם בחלק ניכר מההוצאות. אולם, כשעוסקים במשמורת משותפת – ההורים נושאים בעליות של החזקת הילדים בביתם באופן שווה, אך את נטל המזונות נושא האב בלבד.

  במקרים מסוג זה, מגיע האב למצב שבו הוא נדרש לשאת בחיוב כפול. מחד, לשלם את מזונות הילדים, ומאידך לשלם את הוצאות שהות הילדים בביתו כחלק מהמשמורת שלו. בפסיקה היתה הכרה בזכותו של האב במקרה שכזה להפחתת שיעור המזונות, אך הפחתה זו היא של 25% בלבד ומשאירה נטל רב על האב למרות הכל.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כיום התבצע שינוי במדיניות ביחס למשמורת משותפת בשל שינויים שנעשו בחוק. במצב של משמורת משותפת החלוקה של תשלום המזונות נעשית בצורה שוויונית המטילה על האם והאב חובה זהה. שיעור המזונות שייקבע לתשלום יהיה כפוף למספר קריטריונים שמטרתם להגדיר את האופן שבו יחולק התשלום בין ההורים:

   • בחינת רמת ההכנסה של כל אחד מההורים בנפרד וביחס להורה השני.
   • בחינת קיומה של הכנסה נוספת הנובעת מבעלות על נכסים.

   לפי הנוהג הישן לרמת ההכנסות של האם לא היתה כל השפעה על שיעור המזונות שייקבע, אך לאחר השינוי מצב הדברים הוא אחר. נטל המזונות מחולק באופן שוויוני תוך בחינתם של קריטריונים שאינם המין שאליו משתייך ההורה.

   מדוע בוצע השינוי בחוק?

   1. טובת הילדים – במשמורת מלאה הילדים חיים עם האם ופוגשים את האב רק לעיתים רחוקות. אך כאשר מדובר במשמורת משותפת הילדים שוהים במחיצת כל אח מההורים לפרק זמן שווה. לפיכך, נדרש כל אחד מההורים ליצור מרחב נעים וביתי לילדים שייתן מענה לכל צרכיהם. בכדי לאפשר לכל הורה למלא את חובתו לילדיו נדרשת חלוקה הוגנת של תשלום המזונות, כזו שתשאיר לכל הורה די הכנסה שבאמצעותה יוכל לתת לידיו את הנדרש במשמורת שלו.
   2. שוויון – ההסדר הישן היה מפלה והתבסס על הבחנה מגדרית. שהרי גם אם בעבר משמורת מלאה של האם היתה טבעית וקבועה, כיום המשמורת גמישה ומותאמת להחלטתם של ההורים. לכן בכדי לחזק את קיומו של עקרון השוויון בוצע שינוי מדיניות ונקבעה חלוקת מזונות נכונה והוגנת יותר המותאמת להיקף הוצאותיהם על הילדים לשיעור ההכנסות שלהם ולזמני המשמורת.

   אנחנו עושים מאמץ שהתוכן המקצועי המופיע באתר freelawadvices יהיה מדויק, עדכני ויעיל. יחד עם זאת, האמור אינו תחליף לייעוץ פרטי עם עורך דין ואין להסתמך על המידע מבלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף